دیدارها چه جوری تازه میشن؟

دیدارها چه جوری تازه میشن، با یه چای تازه… -خلوت ها چه جوری دلچسب میشن؟ با یه طعم تازه -دعوت ها چه جوری به یاد موندنی میشن؟ با یه عطر تازه -دیدار ها چه جوری خاطره میشن؟ با یه چای تازه.. “چای فامیلا، ارتباط تمایز توست!”