دریافت تندیس سیمین ششمین همایش ملی کیفیت

ششمین همایش ملی کیفیت با نقش ویژه کیفیت فراگیر در رضایت مشتریان و با اهداف زیر در تاریخ 4 اسفند 1400 در مرکز همایش های بین المللی شهید بهشتی برگزار شد و شرکت هستی آرین تامین تندیس سیمین را دریافت کرد.

اهداف:

معرفی واحدهای متعهد و عالی در ایجاد ارزش برای مشتریان و ذینفعان

بستر مناسب برای استفاده بهینه از منابع و افزایش راندمان تولید

رقابت پذیری در ارائه محصولات از نظر کیفیت، قیمت و زمان

مشتری مداری و تقویت چرخه حیات مشتری در سازمان

ایجاد فرهنگ سازمانی مبتنی بر تعالی و نوآوری

نظارت و معرفی سازمان های متعهد به کیفیت در صنایع کشور

نظرات: