دیدارها چه جوری تازه میشن؟

دیدارها چه جوری تازه میشن، با یه چای تازه…

-خلوت ها چه جوری دلچسب میشن؟

با یه طعم تازه

-دعوت ها چه جوری به یاد موندنی میشن؟

با یه عطر تازه

-دیدار ها چه جوری خاطره میشن؟

با یه چای تازه..

“چای فامیلا، ارتباط تمایز توست!”

نظرات: