ماموریت ها

ماموریت :

ماموریت ما این است که نیازهای آشکار و پنهان مشتریان و مصرف کنندگان ملی و بین المللی را در حوزه مواد غذایی و آشامیدنی شناسایی کنیم و برای برآوردن آنها مطابق با زنجیره ارزش، محصولات و خدمات متنوع، با کیفیت و با ارزش ، ارائه نماییم به گونه ای که منجر به افزایش رضایت مشتریان و مصرف کنندگان، ارتقا سطح رفاه کارکنان و رشد  وسودآور ی مستمر  برای سهامداران گردد  و البته  این ماموریت  را با تکیه بر ارزشهایمان محقق می سازیم.