تلفن : 22901982-021
         021-26420406
         021-22906275
         021-26422246
         021-26422250
         021-22278716
         021-22278717

فکس : 22901982-021 داخلی 192

کد پستی: 1918933935

ایمیل:info@HastiTamin.com

آدرس: تهران بلوار میرداماد مابین خیابان نیل و البرز پلاک ۲۵۳