ارزشها

ارزش ها:

  • بهبود مستمر، یادگیری و رشد
  • همکاری ، انعطاف پذیری و چابکی
  • تعهد و مسئولیت پذیری
  • رهبری و الهام بخشی
  • یکپارچگی و فرآیند محوری
  • نوآوری و خلاقیت